Pozvánka na členskou schůzi

Obecně prospěšného bytového družstva Morava

Představenstvo Obecně prospěšného bytového družstva Morava, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Smetanova 1655/3, PSČ 750 02, IČ 25388797, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 1031 (dále jen „Družstvo“), svolává členskou schůzi, která se uskuteční

ve středu dne 16. září 2015 v 16,00 hodin

v sídle advokátní kanceláře HSP & Partners advokátní kancelář v.o.s.

na adrese Přerov, Přerov I-Město, Čechova 1184/2, PSČ 750 02

v zasedací místnosti v 1. patře.

 

Návrh programu jednání členské schůze:

 

  1. Zahájení, volba orgánů členské schůze, schválení jednacího řádu členské schůze a schválení programu členské schůze.
  2. Rozhodnutí o podřízení Družstva zákonu o obchodních korporacích jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku.
  3. Rozhodnutí o změně stanov Družstva podle právní úpravy účinné od 1.1.2014.
  4. Odvolání členů představenstva
  5. Volba členů představenstva
  6. Odvolání členů kontrolní komise
  7. Závěr.

Návrhy některých usnesení členské schůze a jejich zdůvodnění:

Návrh usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 2. programu členské schůze

Usnesení: Členská schůze Družstva se usnáší, že se Družstvo podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 citovaného zákona, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v ob­chodním rejstříku.

Zdůvodnění: Dne 1.1.2014 nabyl účinnosti zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích  („ZOK“). Ustanovení § 777 odst. 5 ZOK zakotvuje možnost, aby se obchodní korporace nejpozději do 2 let ode dne účinnosti ZOK změnou svých stanov podřídila ZOK jako celku. Odklad tohoto rozhodnutí přináší řadu problémů pro každou obchodní korporaci. S ohledem na výše uvedené tedy představenstvo Družstva na­vrhuje, aby se Družstvo podřídilo ZOK jako celku ve smyslu výše uvedeného ustanovení, a aby členská schůze přijala navržené usnesení.

 

Návrh usnesení členské schůze k bodu 3. programu členské schůze

Usnesení: Členská schůze Družstva mění stanovy Družstva, a to tak, že je nahrazuje novým úplným zněním.

Zdůvodnění: Nové úplné znění stanov reaguje zejména na platnou právní úpravu a odráží podřízení se Družstva ZOK. Navrhované znění stanov je dostupné na interne­tových stránkách Družstva, tvoří dle ust. § 637 ZOK přílohu této pozvánky a je zdarma k nahlédnutí v sídle Družstva.

 

Návrh usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 4. programu členské schůze

Usnesení:  Členská schůze odvolává členy představenstva, a to Reného Štympla, nar. 24.10.1963, bytem Smetanova 3, Přerov, Mudr. Leoše Sochora, nar. 21.3.1971, bytem Smetanova 3, Přerov a Pavla Hadaše, nar. 10.3.1975, bytem Smetanova 3, Přerov, a u všech členů: den zániku funkce 16.9.2015.

Zdůvodnění:

Rozhodnutí je činěno za účelem následného provedení nové volby členů představenstva a zejména sjednocení počátku jejich nového funkčního období.

 

Návrh usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 5. programu členské schůze

Usnesení: Členská schůze volí nové členy představenstva, a to Reného Štympla, nar. 24.10.1963, bytem Smetanova 3, Přerov, Pavla Hadaše, nar. 10.3.1975, bytem Smetanova 3, Přerov a Janu Hozákovou, nar. 27.7.1968, bytem Smetanova 3, Přerov, a u všech členů: den vzniku funkce 17.9.2015.

Zdůvodnění:

Družstvo je povinno zvolit nové členy představenstva pro nadcházející funkční období.

 

Návrh usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 6. programu členské schůze

Usnesení:  Členská schůze odvolává členy kontrolní komise, a to Janu Jedličkovou , nar. 12.12.1947, bytem Smetanova 3, Přerov, Jaroslava Bílka, nar. 19.3.1967, bytem Smetanova 3, Přerov, Janu Netočnou, nar. 18.6.1968, bytem Smetanova 3, Přerov a u všech členů: den zániku funkce 16.9.2015.

Zdůvodnění:

Dle nového znění stanov již družstvo nezřizuje kontrolní orgán, tudíž je třeba ukončit členství stávajících členů kontrolní komise.

Organizační pokyny

Vážení členové Obecně prospěšného bytového družstva Morava,

vzhledem k tomu, že na této členské schůzi bude přítomen notář a na programu členské schůze jsou velmi důležité body, zdvořile Vás žádáme o účast a dochvilnost. Prezence účastníků členské schůze proběhne v místě konání členské schůze od 15,30 hod.

Právo účastnit se členské schůze mají zejména členové družstva.

Člen družstva se může členské schůze zúčastnit osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci.

Při prezenci je nutno předložit:

  • fyzické osoby: platný doklad totožnosti a v případě zastupování plnou moc s podpisem zmocnitele. Z plné moci musí být zřejmé vymezení práv zástupce, jakož i to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více členských schůzích (635 odst. 2 ZOK);
  • právnické osoby: originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, ne starší 3 měsíců; není-li přítomen statutární orgán oprávněný jednat za právnickou osobu samostatně, předloží zástupce plnou moc s podpisem zmocnitele. Z plné moci musí být zřejmé vymezení práv zástupce, jakož i to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více členských schůzích (635 odst. 2 ZOK). Osoba oprávněná jednat za právnickou osobu nebo zástupce právnické osoby předloží platný doklad totožnosti.

Členové družstva a zástupci jsou povinni plné moci a výpisy z obchodního rejstříku ponechat Družstvu.

Členovi družstva ani zástupci nepřísluší úhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí na členské schůzi.

Příloha: návrh nového úplného znění stanov Družstva

V Přerově dne 28.8.2015

za představenstvo Obecně prospěšného bytového družstva Morava

René Štympl, předseda družstva
Pavel Hadaš, místopředseda družstva